Hrubá stavba

Základy

Základy se dělí na plošné a hlubinné. Mezi plošné patří základové patky, základové pásy, základové rošty a základové desky. Mezi hlubinné patří zejména piloty, zakládací studně, kesony a další speciální typy. Hlavní funkcí základů je přenést veškeré zatížení přenášené stěnami a sloupy do základové půdy tak, aby nedocházelo k poruchám stavebních konstrukcí. Základy se navrhují podle mezního stavu únosnosti základové půdy a podle sedání. Hlubinné základy se používají tam, kde únosná zemina není v dostupné hloubce, případně by byly plošné základy neekonomické (velké plochy).

Zdivo

Zdivo je pevná stavební struktura, vzniklá spojováním různých materiálů (kámen, cihla, tvárnice, dřevo) maltou nebo jiným pojivem. Vedle toho se někdy hovoří i o litém zdivu (beton).

Izolace základů

Izolaci základů dělíme na tepelnou, proti vlhkosti a proti mechanickému poškození. Obvykle se kombinuje více komponentů, které tvoří ucelenou ochrannou vrstvu.

Kanalizace

Svislá a ležatá kanalizace pro odvod splaškové i dešťové vody, napojuje se pomocí hrdel s těsnícími kroužky. Do svislé kanalizace řadíme především vnitřní odpady z šedivého plastu, tzv. HT. Ležatá kanalizace bývá umístěna v základové desce a na okolním pozemku, je z oranžového plastu, tzv. KG.

Komíny

Úkolem komínů je odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nedocházelo k jejich hromadění. Komín je obvykle tvořen komínovým tělesem a komínovým průduchem. Neměly by chybět ani vymetací otvory a sopouchy.Obecně platí, že vyústění komínu nad šikmou střechou musí být provedeno minimálně 65cm nad úrovní hřebene střechy. Průměr komínového průduchu závisí na výšce komínu, typu napojeného spotřebiče a jeho účinnosti nebo teploty spalin. Prodávají se komínové sestavy univerzální nebo speciální (na určité druhy paliv). Naddimenzování nebo poddimenzování komínového průduchu přináší komplikace - spaliny neodcházejí řádným způsobem, zhoršuje se proces spalování, klesá účinnost spotřebiče nebo spotřebič nefunguje.

Stropy

STROP je vodorovná konstrukce, která dělí po výšce objekt na jednotlivá podlaží. Měla by zajišťovat funkci statickou, akustickou, protipožární, tepelněizolační a technickou. Strop se skládá z nosné konstrukce, podlahové konstrukce a konstrukce podhledu. Má zajišťovat přenos všech zatížení, které na něj působí do nosných zdí.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination